Algemene voorwaarden eigen aan communicatiebureau: dynamoo bv

ALGEMENE BEPALINGEN
Deze algemene voorwaarden en beroepsgebruiken gelden voor al onze offerten, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen, tenzij er in een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst van afgeweken wordt.

Art. 1 - Opdrachtgever is wie de order geplaatst heeft, leverancier is wie aanvaard heeft de order uit te voeren.

Art. 2 - Alvorens adviezen, voorstellen en/of ontwerptekeningen aan de opdrachtgever overgemaakt worden, zal een voorschot betaald worden ter dekking van de studiekosten. Dit voorschot zal in mindering gebracht worden bij de uiteindelijke bestelling.

OFFERTEN
Art. 3 - De offerten van de leverancier zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. Wanneer de lonen en/of de prijzen van de grondstoffen stijgen, worden de offerteprijzen herzien volgens de Febelgra-indexatieformule, die op eerste verzoek aan de opdrachtgever gezonden wordt. De offerten worden steeds opgesteld zonder vermelding van taksen, die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen. Behoudens andersluidende overeenkomst bedraagt de geldigheidsduur van een offerte één maand voor de uitvoering van een opdracht binnen de drie maand.

Art. 4 - Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

REPRODUCTIERECHTEN EN VERMELDING VAN DE NAAM
VAN DE LEVERANCIER

Art. 5 - De opdrachtgever die een ontwerpopdracht geeft wordt verondersteld als zijnde daartoe gerechtigd. Hij draagt gebeurlijk samen met zijn lastgevers en bij uitsluiting van de leverancier alle verantwoordelijkheid tegenover derden.
Art. 6 - Gezien de wettelijke bepalingen op gebied van artistieke en industriële eigendom en oneerlijke mededinging, blijven al de door de leverancier ontworpen modellen, schetsen, zetwerk, grafische ontwerpen, interpretaties, schikkingen, software programma’s, enz., welke ook de gebruikte techniek weze, zijn uitsluitende eigendom. Hun aanwending en verveelvoudiging moeten bij de orderbevestiging worden overeengekomen. Bij gebrek aan schriftelijke overeenkomst geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen bestemming en aantal. Ten einde de kwaliteit van het ontwerp veilig te stellen, zal de opdrachtgever enkel de door de leverancier vooropgestelde reproduktietechniek voor de verveelvoudiging van het ontwerp aanwenden. Hun nadruk of namaking onder om ‘t even welke vorm en met even welk procédé, wanneer zij uitgevoerd worden zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende, maakt een daad van namaking of oneerlijke concurrentie uit. Art. 7 - Ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, zetwerk, clichés, flans, computerbestanden, software programma’s, enz., door of in opdracht van de leverancier vervaardigd, al dan niet aangerekend, maken deel uit van het materiaal van laatstgenoemde. De opdrachtgever mag er, behoudens tegenstrijdig beding, voor of na levering van het werk, de afgifte niet van eisen. In het geval dat de opdrachtgever materiaal ter beschikking stelt van de leverancier, dan moet hij dit tijdig doen in funktie van de orderplanning, verpakt zo de aard van de goederen het vereist, en in de lokalen van de leverancier. De opdrachtgever draagt het risiko en de kosten voor de overbrenging van het materiaal naar de plaats van bestemming. Het voor ontvangst tekenen van de vervoerdokumenten bevestigt enkel de ontvangst van het materiaal. Behoudens opzet, grove schuld van de leverancier of van diens aangestelden of lasthebbers, blijft het risiko voor de problemen ten laste van de opdrachtgever. Moeilijkheden of vertragingen tijdens de produktie die veroorzaakt zijn door de geleverde materialen, leiden tot verlenging van de leveringstermijnen en tot
eventuele aanrekening van bijkomende kosten.
Art. 8 - De opdrachtgever mag zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van de leverancier, zelfs indien op het drukwerk de naam van een uitgever of tussenpersoon, publiciteitsagent of anderen reeds vermeld staat.

PROEVEN EN ORDER TOT UITVOERING
Art. 9 - Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is de keuze van de lettersoort, evenals de lay-out aan de leverancier vrijgelaten.
Art. 10 - De opdrachtgever heeft recht op een voorafgaande proef. Verzorgde proeven in overeenstemming met de definitieve uitvoering,worden ekstra in rekening gebracht. Hetzelfde geldt voor supplementaire proeven.
Art. 11 - De leverancier moet instaan voor de korrektie van aan hem toe te schrijven fouten d.w.z. deze die geen verandering
aan de kopij of het model brengen. Wijzigingen, aanvullingen of weglatingen gevraagd door de opdrachtgever na de gegeven proef, hebben een herziening van de prijs tot gevolg. De leverancier is in geen geval verantwoordelijk voor vertragingen in de levering voortvloeiend uit veranderingen aangebracht in de initiële opdracht.
Art. 12 - De mondeling opgegeven wijzigingen zullen worden uitgevoerd op risiko van de opdrachtgever. Het overmaken van een gedagtekende en ondertekende proef of order tot uitvoering ontslaat de leverancier van alle verantwoordelijkheid uit hoofde van, tijdens of na het uitvoeren vastgestelde fouten of weglatingen. De proef of order tot uitvoering blijft eigendom van de leverancier en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting.

BEWARING
Art. 13 - Behoudens voorafgaande overeenkomst, is de leverancier er niet toe gehouden, ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, zetsels, clichés, flans, magnetische banden, diskettes, programma’s, enz. te bewaren. Wanneer de bewaring is overeengekomen geeft zij aanleiding tot een toeslag berekend naar rato van de belangrijkheid der gebruikte hulpstoffen, de duur van hun vastlegging en de hieraan verbonden ekstra werk-zaamheden.

LEVERINGSTERMIJN
Art. 14 - De bij de bestelling schriftelijk bedongen termijnen beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de nodige elementen volgt. De overeengekomen leveringstermijnen worden minstens verlengd in de mate waarin de opdrachtgever bij het inleveren van de nodige elementen, evenals bij het terugzenden van de verbeterde proeven en van de order tot uitvoering, in gebreke is gebleven. Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door de leverancier verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffen de leverancier van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naargelang van het geval, hetzij zijn verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd: oorlog, burger-oorlog, mobilisatie, onlusten, staking, lock-out, zowel bij de leverancier als bij zijn toeleveranciers, machinebreuk, brand, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid. Indien het uitvoeren van een opdracht, op verzoek van de opdrachtgever, binnen een kortere dan de normale of voorziene termijn wordt gevraagd, heeft dit een herziening van de oorspronkelijke overeengekomen prijs tot gevolg.

PERIODIEKE OPDRACHTEN - OPZEGGING
Art. 15 - De opdrachtgever kan de leverancier het uitvoeren van een opdracht van periodieke aard, d.i. een opdracht met op regelmatige tijden terugkerende deelopdrachten, slechts ontnemen mits eerbiediging van de hierna bepaalde opzeggingstermijnen. De opzegging dient betekend te worden per aangetekende brief. Bij nietnaleving van de termijnen zal de opdrachtgever de leverancier vergoeden voor al de geleden schade en winstderving gedurende de niet-nageleefde periode.
Opzeggingstermijn:

  • 6 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot 7.500 EUR.
  • 1 jaar voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer van 7.500 EUR of meer.

AFWIJKINGEN
Art. 16 - Afwijkingen eigen aan de aard van het uit te voeren werk, worden uitdrukkelijk aanvaard door de opdrachtgever.

KLACHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEID
Art. 17 - Op straffe van verval van recht moet elke klacht of protest per aangetekende brief en binnen de 8 dagen na ontvangst der goederen geschieden. Indien de opdrachtgever verzuimt levering te nemen, begint de termijn van 8 dagen te lopen bij ontvangst van de verzendingsnota of van elk gelijkwaardig dokument. Bij ontstentenis hiervan, vanaf ontvangst van de faktuur. Indien binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat de opdracht-gever de geleverde artikels volledig en in zijn geheel aanvaard heeft. De gedeeltelijke benutting van de geleverde artikels heeft eveneens de aanvaarding van het geheel tot gevolg. Gebreken aan een deel van het geleverde werk geven de opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van de gehele partij. Onder voorbehoud van de toepassing van de wet betreffende de aansprakelijkheid voor produkten met gebreken, is de leverancier niet aansprakelijk voor indirekte schade veroorzaakt aan de klant, zoals winstderving.
Art. 18 - De verantwoordelijkheid van de leverancier is beperkt tot het terugnemen van de niet-konforme exemplaren, die worden verrekend tegen de prijs van de bijkomende exemplaren.

MATERIALEN VAN DE OPDRACHTGEVER - RISICO
Art. 19 - Behoudens andersluidende overeenkomst, geschiedt de levering ten huize van de leverancier. Vrachten verpakkingskosten zijn ten laste van de opdrachtgever. De goederen reizen voor risico van deze laatste. Art. 20 - De ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, clichés, flans, kleurenselekties, informatikamateriaal en al de goederen toevertrouwd door de opdrachtgever en die in de werkhuizen berusten blijven er voor rekening en risiko van de
opdrachtgever, die uitdrukkelijk de leverancier van elke verantwoordelijkheid van welke aard ook ontslaat, onder andere in geval van beschadiging of verlies, hetzij geheel of gedeeltelijk, en dit om welke reden ook, behalve in geval van opzet, grove schuld van de leverancier of van diens aangestelden of lasthebbers of wanneer bovengenoemde bewaargeving één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst is. Hetzelfde geldt voor de uitgevoerde werken en voor de waren of leveringen voor de opdrachtgever bestemd. Tenzij voorafgaande overeenkomst, worden de bewaringskosten in rekening gebracht met ingang van de aan de opdrachtgever betekende datum. Bij het gebrek aan betaling op de overeengekomen datum, zullen deze werken, leveringen, goederen of andere voorwerpen, als waarborg en pand voor de verschuldigde sommen mogen weerhouden worden.

BETALING - BEVOEGDHEID
Art. 21 - Bij het geven van een studieopdracht kan gevraagd worden een voorschot te betalen; bij ontvangst van de bevestiging van de ontwerpopdracht kan eveneens gevraagd worden een voorschot te betalen. Deze twee voorschotten samen mogen niet meer dan 2/3 van het faktuurbedrag uitmaken. Het saldo wordt betaald bij de levering. De faktuur is betaalbaar nettokontant of op de overeengekomen vervaldag ter woonplaats van de leverancier. De wissels, cheques, mandaten of kwitanties brengen noch vernieuwing, noch afwijking mee. Commerciële kortingen die aan de opdrachtgever worden toegestaan vervallen wanneer een factuur niet uiterlijk op de vervaldatum is voldaan (ontbindende voorwaarde). De toegestane korting zal dan onmiddellijk aan de opdrachtgever bijkomend gefactureerd worden. Niet betaling van een faktuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest op van 1% per maand en een bijkomende schadevergoeding, konventioneel en onverminderd vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag van de faktuur met een minimum van 125,00 EUR.
Art. 22 - In geval van fakturatie van één of meerdere leveringen, in mindering op een nog niet geleverde opdracht, kan de opdrachtgever zich hierop niet beroepen om zij betalingen uit te stellen tot na de totale levering. In geval van levering op afroep wordt het faktuurbedrag van de totale bestelling gefaktureerd bij de eerste levering.
Art. 23 - De opdrachtgever aanvaardt dat KMOdynamoo facturen elektronisch verzendt. KMOdynamoo heeft altijd het recht facturen te versturen via de conventionele communicatiemiddelen. De opdrachtgever erkent dat hij verantwoordelijk is voor de geschikte bewaring van de elektronische facturen en voor het vervullen van alle andere wettelijke vereisten inzake het ontvangen van elektronische/ digitale facturen.
Art. 24 - In geval van niet-betaling op de vervaldag van één faktuur zal voor alle fakturen waarvan de betaling niet is geschied voor de vervaldag de toegestane termijn vervallen. Al deze fakturen zijn onmiddellijk vorderbaar. Dit artikel doet geen afbreuk aan de toepassing van artikel 21. Ieder lopend kontrakt vervalt van rechtswege.
Art. 25 - Indien op aanvraag van de opdrachtgever de opdracht vernietigd wordt of de uitvoering voorlopig opgeschort, zal de fakturatie geschieden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling (lonen, grondstoffen, onderaannemingen, enz.) zich bevindt. Dit bedrag wordt verhoogd met 15% als bijkomende konventionele schadevergoeding. Alle verveelvoudigings-, aanpassingsen auteursrechten blijven eigendom van de leverancier.
Art. 26 - De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn. De risiko’s die de goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van de opdrachtgever zodrazij te zijner beschikking worden gesteld.
Art. 27 - KMOdynamoo gebruikt Atradius Collections, aangeboden door Atradius Kredietverzekering, voor debiteurenopvolging. Tussen de opdrachtgever en KMOdynamoo zullen elektronische berichten, connecties, bewerkingen op het Quojob-systeem bewezen worden aan de hand van logboek- en bestanden die op elektronische wijze door Quojob & KMOdynamoo worden bijgehouden. De opdrachtgever aanvaardt de bewijswaarde van deze gegevens. Deze bewijskracht verhindert niet dat de partijen elk bewijs mogen leveren met de ter zake toegelaten wettelijke middelen.
Art. 28 - De rechtsverhouding tussen KMOdynamoo en de opdrachtgever wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen, welke tussen KMOdynamoo en de opdrachtgever naar aanleiding van aanbiedingen, bestellingen, onderhandelingen of overeenkomsten dan wel de uitvoering daarvan mochten rijzen, zullen ter beoordeling uitsluitend aan de Rechtbanken van Antwerpen worden voorgelegd, desgevallend de Vrederechter van het tweede kanton te Antwerpen, tenzij dynamoo bv er de voorkeur aan geeft haar wederpartij voor het gerecht van een andere plaats te dagen.
Algemene voorwaarden eigen aan communicatiebureau: dynamoo bv ®